ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 พ.ย. 2564

NER แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NER-W1)

15 ต.ค. 2564

NER ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า

20 ส.ค. 2564

NER การไม่ปรับสิทธิของ NER-W1

09 ส.ค. 2564

NER ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

09 ส.ค. 2564

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

09 ส.ค. 2564

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

09 ส.ค. 2564

NER งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

20 ก.ค. 2564

NER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NER-W1)

30 มิ.ย. 2564

NER หุ้นเพิ่มทุน เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มิถุนายน 2564

22 มิ.ย. 2564

NER แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NER-W1 (F53-5)(แก้ไข)

01 มิ.ย. 2564

NER แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NER-W1)

01 มิ.ย. 2564

NER กำหนดการใช้สิทธิของ NER-W1

11 พ.ค. 2564

NER แจ้งรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม

11 พ.ค. 2564

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)

11 พ.ค. 2564

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

11 พ.ค. 2564

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 พ.ค. 2564

NER งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

22 เม.ย. 2564

NER แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

22 เม.ย. 2564

NER การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564

22 เม.ย. 2564

NER เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

19 เม.ย. 2564

NER การไม่ปรับสิทธิของ NER-W1

09 เม.ย. 2564

NER มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

25 มี.ค. 2564

NER แจ้งเพิ่มเติมช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (แก้ไขครั้งที่2)

25 มี.ค. 2564

NER แจ้งเพิ่มเติมช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)"(แก้ไข)

24 มี.ค. 2564

NER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด การออกหุ้นกู้ (แก้ไขครั้งที่ 2)

24 มี.ค. 2564

NER เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

24 มี.ค. 2564

NER แจ้งเพิ่มเติมช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)"

18 ก.พ. 2564

NER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด การออกหุ้นกู้ (แก้ไขครั้งที่ 2)

18 ก.พ. 2564

NER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด การออกหุ้นกู้ (แก้ไข)

18 ก.พ. 2564

NER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)

18 ก.พ. 2564

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

18 ก.พ. 2564

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

18 ก.พ. 2564

NER งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

18 ก.พ. 2564

NER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

13 ม.ค. 2564

NER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญและการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิNER-W1 (แก้ไข)

12 ม.ค. 2564

NER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ

05 ม.ค. 2564

NER แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NER - W1)

05 ม.ค. 2564

NER ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า

05 ม.ค. 2564

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 มกราคม 2564

24 ธ.ค. 2563

NER ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

22 ธ.ค. 2563

SET หุ้นเพิ่มทุนของ NER เริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2563

18 ธ.ค. 2563

NER แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NER-W1 (F53-5)

20 พ.ย. 2563

NER กำหนดการใช้สิทธิของ NER-W1

20 พ.ย. 2563

NER แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NER-W1)

09 พ.ย. 2563

NER การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

09 พ.ย. 2563

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

09 พ.ย. 2563

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

09 พ.ย. 2563

NER งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

26 ต.ค. 2563

NER แจ้งกรรมการและผู้บริหารลาออก

23 ก.ย. 2563

NER ชี้แจงเหตุไฟไหม้บริเวณโกดังเก็บวัตถุดิบในโรงงานของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

31 ส.ค. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563

25 ส.ค. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563

21 ส.ค. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563

13 ส.ค. 2563

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

13 ส.ค. 2563

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 ส.ค. 2563

NER งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

24 ก.ค. 2563

SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

20 ก.ค. 2563

NER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ

17 มิ.ย. 2563

NER สรุปข้อสนเทศ NER-W1

17 มิ.ย. 2563

SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : NER-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน 2563

28 พ.ค. 2563

NER แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

12 พ.ค. 2563

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

12 พ.ค. 2563

NER สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

12 พ.ค. 2563

NER งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

21 เม.ย. 2563

NER แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

31 มี.ค. 2563

NER แจ้งเปลี่ยนสถานที่และเวลาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

25 มี.ค. 2563

NER แจ้งเลื่อนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

24 ก.พ. 2563

NER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มทุน ออกหุ้นกู้ ออกตั๋วแลกเงิน และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 (แก้ไข)

24 ก.พ. 2563

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

24 ก.พ. 2563

NER สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

24 ก.พ. 2563

NER งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

20 ม.ค. 2563

NER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ

03 ม.ค. 2563

NER ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคาถามล่วงหน้า

13 พ.ย. 2562

NER แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการแก้ไขอานาจการลงนามผูกพันบริษัท

13 พ.ย. 2562

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

13 พ.ย. 2562

NER สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

13 พ.ย. 2562

NER งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

25 ก.ย. 2562

NER มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

14 ส.ค. 2562

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (แก้ไข)

14 ส.ค. 2562

NER แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มTemplate)

13 ส.ค. 2562

NER แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

13 ส.ค. 2562

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

13 ส.ค. 2562

NER สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

13 ส.ค. 2562

NER งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

15 ก.ค. 2562

NER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ

10 พ.ค. 2562

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

10 พ.ค. 2562

NER สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

10 พ.ค. 2562

NER งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

10 พ.ค. 2562

NER แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562

10 พ.ค. 2562

NER เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท

26 เม.ย. 2562

NER มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)

26 เม.ย. 2562

NER มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

09 เม.ย. 2562

NER การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์

21 มี.ค. 2562

NER แจ้งกรรมการลาออก

12 ก.พ. 2562

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561(แก้ไขPDF)

12 ก.พ. 2562

NER แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เรื่องการจ่ายปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562(เพิ่มTemplat)

12 ก.พ. 2562

NER แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เรื่องการจ่ายปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

12 ก.พ. 2562

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

12 ก.พ. 2562

NER สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

12 ก.พ. 2562

NER งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

23 ม.ค. 2562

NER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ

30 พ.ย. 2561

NER การเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

09 พ.ย. 2561

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

09 พ.ย. 2561

NER สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

09 พ.ย. 2561

NER งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

06 พ.ย. 2561

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

06 พ.ย. 2561

NER สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

06 พ.ย. 2561

NER งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

06 พ.ย. 2561

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

06 พ.ย. 2561

NER สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

06 พ.ย. 2561

NER งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

06 พ.ย. 2561

NER นโยบายการส่งงบการเงิน

06 พ.ย. 2561

NER สรุปข้อสนเทศ

06 พ.ย. 2561

SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ NER เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561