NER ลุย ESG โครงการตลาดนัดสีเขียว

September 5, 2023

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆและกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของความยั่งยืนด้านใน ESG ทั้ง 3 มิติประกอบด้วยมิติด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social)และ ธรรมาภิบาล (Governance) บริษัทได้ดำเนินโครงการในมิติด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง

โดยในเดือนสิงหาคม 2566 บริษัทได้ดำเนินโครงการตลาดนัดสีเขียว (NER Green market) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ NER ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยได้สนับสนุนสารปรับปรุงดินให้แก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้ปลูกผักสำหรับการบริโภคภายในครัวเรือนและเพื่อการค้าขาย เป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกผัก และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ โดยเป็นการปลูกผักแบบปลอดสารเคมี อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง และเป็นการส่งเสริมให้พนักงานและชุมชนรอบข้างบริษัทฯ ได้บริโภคผักปลอดสารเคมีที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยาว์ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพโดยตรงและยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืนต่อเนื่องและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

สำหรับเป้าหมายของโครงการตลาดนัดสีเขียว (NER Green market) นั้นคาดว่าเกษตรกร ชุมชน และพนักงาน ได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงผักปลอดสาร โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้เป็นกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้ชุมชนและเกษตรกร เข้าใจถึงความตั้งใจในการร่วมพัฒนาชุมชนและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และสุดท้ายส่งเสริมบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติแทนการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย