NER ได้จัดโครงการตลาดสีเขียว (NER Green Market) ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567

June 5, 2024

NER ได้จัดโครงการตลาดสีเขียว (NER Green Market) ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NER ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนยั่งยืน โดยมอบสารปรับปรุงดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการเพาะปลูกผักปลอดสารเคมี

เป้าหมายของโครงการคือการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน การเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตร และส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและชุมชนรอบบริษัท

ภายในงานยังมีกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 🌎) โดยในงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ วิธีการลดใช้ขยะ การอนุรักษ์น้ำ และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน พนักงาน และผู้ที่มาร่วมงาน ทุกท่าน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเล่นเกม-ตอบคำถามพร้อมของที่ระลึกจากบริษัท ที่เพิ่มความสนุกสนานและการเรียนรู้ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสดใส NER หวังว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนที่ยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน