ข่าวสารกิจกรรม

บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19ขั้นสูงสุด

NER ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19ขอความร่วมมือพนักงานงดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งมีการให้พนักงานกรอกแบบสำรวจการเดินทางของตนเองและบุคคลในครอบครัวหากมีความจำเป็นให้แจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายกรณี และประกาศงด หรือหลีกเลี่ยงการประชุมสัมมนาภายนอก งด หรือ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมชนหนาแน่น หากมีความจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน ได้ออกมาตรการพิเศษสำหรับพนักงานทุกระดับชั้นในการงดรับนัดหมายประชุมและพบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอกที่เดินทางมาจากประเทศหรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานกรุงเทพ ในทุกกรณี ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและให้ใช้ช่องทางอื่นแทน เช่น Teleconference, VDO Call เป็นต้น

ด้านมาตราการดูแลพนักงานและบุคคลภายนอกบริษัทได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าบริษัททั้งนี้ อุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศา หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 ขึ้นไปจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ โดยจะทำการคัดแยกพนักงาน คัดกรองประวัติและตรวจด้วยชุดตรวจ SARS-CoV-2AntibodyTest (Lateral Flow Method) โดยพยาบาลประจำบริษัทที่ตู้ตรวจคัดกรอง เมื่อผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้นแล้ว จะให้พนักงานล้างมือและผ่านอุโมงค์น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าพื้นที่โรงงาน โดยจัดให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงงานรวมทั้งจัดเจลแอลกฮอล์ตามจุดต่างๆ


นอกจากนี้บริษัทยังได้พ่นยาฆ่าเชื้อในสำนักงาน 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ทุกวันจันทร์และพุธ) ด้านสำนักงานกรุงเทพได้จัดให้พนักงานที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานกรุงเทพทำงานที่บ้าน (Work From Home)  เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งกันและกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชิ้อ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ขณะเดียวกันบริษัทได้ออกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์และมีการกำหนดมาตราเพิ่มเติมทั้งนี้ยังไม่มีพนักงานที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด