การจัดการคุณภาพสินค้า

ยางแผ่น

บริษัทได้รับการรับรองการสอบเทียบคัดแยกชั้นเกรดยางแผ่นจากบริษัทผลิตและส่งออกล้อยางชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อให้สามารถจัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานเกรดยางแผ่นต่อไป ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานชำนาญการจะได้รับการทวนสอบ, การสอบเทียบคัดแยกเกรดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทและลูกค้ามีความมั่นใจต่อคุณภาพของสินค้าที่จะได้รับอย่างดีที่สุด

ยางแท่ง

บริษัทได้พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสำหรับทดสอบค่าควบคุมคุณภาพการผลิตและส่งออกยางแท่ง จนได้รับการรับรองจากกองการยาง กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติสอบเทียบค่าคุณสมบัติต่างๆ ของยางแท่งธรรมชาติ ได้ตามมาตรฐานยางไทย (STR : Standard Thai Rubber) โดยอ้างอิงค่ากำหนดตามคู่มือมาตรฐานยางแท่ง เอสทีอาร์ และข้อกำหนดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ห้องปฏิบัติการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพดูแลรับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการจัดส่งสินค้า บริษัทจัดตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นพร้อมกับโรงงานผลิตยางแท่งในปี 2557 ซึ่งสามารถทดสอบค่าควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตยางขั้นต้น และได้รับใบประกาศการรับรองคุณภาพยางทดสอบด้วยตนเองได้ในปี 2558 (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย) และในปี 2561 เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทในการพัฒนาขีดจำกัดเรื่องการบริหารจัดการมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้สามารถรับรองคุณภาพยางทดสอบสำหรับยางผสมต่อไปอีกด้วย

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล (ISO)

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบการบริหารและดำเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานสากล ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพองค์กรทั้ง 3 ระบบ ด้วยกันคือ คุณภาพระบบการจัดการองค์กร-ISO9001, คุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม-ISO14001 และคุณภาพระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย-ISO18001 บุคลากรภายในให้ความสำคัญกับการจัดการระบบงานอย่างครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามั่นใจได้ว่า คุณภาพของเราเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต การจัดการ การตรวจสอบ ไปจนถึงการจัดเก็บและนำส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทตามข้อตกลง