นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหุ้น

NER

*ราคาอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

7.80

THB

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.64%

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

25,312,594

ราคาต่ำสุด – สูงสุด

7.70 - 7.95

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ (ตัน)

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ (ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)

สัดส่วนการขายแบ่งตามผลิตภันฑ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวล่าสุด

20 ก.ค. 2564

NER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NER-W1)

30 มิ.ย. 2564

NER หุ้นเพิ่มทุน เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มิถุนายน 2564

22 มิ.ย. 2564

NER แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NER-W1 (F53-5)(แก้ไข)

01 มิ.ย. 2564

NER แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NER-W1)

01 มิ.ย. 2564

NER กำหนดการใช้สิทธิของ NER-W1

11 พ.ค. 2564

NER แจ้งรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม

11 พ.ค. 2564

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)

11 พ.ค. 2564

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

11 พ.ค. 2564

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 พ.ค. 2564

NER งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม คลิก!!