นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหุ้น

NER

*ราคาอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

THB

เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

ราคาต่ำสุด – สูงสุด

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ (ตัน)

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ (ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)

สัดส่วนการขายแบ่งตามผลิตภันฑ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวล่าสุด

20 ธ.ค. 2564

NER ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่ออิเล็คทรอนิคส์

13 ธ.ค. 2564

NER แจ้งการจดทะเบียนเลิกของบริษัทย่อย

15 พ.ย. 2564

NER แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NER-W1)

15 ต.ค. 2564

NER ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า

20 ส.ค. 2564

NER การไม่ปรับสิทธิของ NER-W1

09 ส.ค. 2564

NER ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

09 ส.ค. 2564

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

09 ส.ค. 2564

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

09 ส.ค. 2564

NER งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

20 ก.ค. 2564

NER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NER-W1)

30 มิ.ย. 2564

NER หุ้นเพิ่มทุน เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มิถุนายน 2564

22 มิ.ย. 2564

NER แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NER-W1 (F53-5)(แก้ไข)

01 มิ.ย. 2564

NER แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NER-W1)

01 มิ.ย. 2564

NER กำหนดการใช้สิทธิของ NER-W1

11 พ.ค. 2564

NER แจ้งรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม

อ่านข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม คลิก!!