ร่วมงานกับเรา

วัฒนธรรมองค์กร

Responsibility (ความรับผิดชอบ)  คือ มีความรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบ ด้วยเต็มกำลังความสามารถมีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงความรับผิดชอบในส่วนที่ตนเองปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Team work (การทำงานเป็นทีม) คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยการยอมรับความคิดเห็น และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ แบ่งปัน จริงใจ ให้อภัย เสนอแนะความคิดเห็น ให้ความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศที่ดีช่วยเหลือสมาชิกในทีม พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของทีม ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสำเร็จของทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร

Knowledge (พัฒนาองค์ความรู้) คือ เปิดใจเรียนรู้มุ่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา พร้อมทั้งแนะนำให้คำปรึกษาถึงการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาตนเองสร้างจิตสำนึกพัฒนาปรับปรุงแนวคิดการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นตลอดเวลามีความรับผิดชอบต่อองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์เพื่อตอบสนองนโยบายองค์กร

Safety (ใส่ใจความปลอดภัยในการทำงาน) คือ การตระหนักถึงความสำคัญเข้าใจนโยบาย มาตรการ และมุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดจนค้นหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำและจูงใจให้ผู้อื่นเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย ตามที่องค์กรกำหนด

Faithfully (ความซื่อสัตย์สุจริต) คือ มีความเข้าใจในระเบียบหรือข้อบังคับองค์กร รับผิดชอบในหน้าที่และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ไม่มีความลำเอียง ไม่ทุจริตคดโกง ทั้งทางตรงบและทางอ้อม รู้หน้าที่การงานของตนเอง ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีสอนแนะ พูดจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำและอธิบายถึงแนวทางหลักการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โอกาสทางอาชีพ

NER CAREER

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีการขยายตัวทางธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับบุคคลากรที่มีทักษะ ความสามารถ เข้าร่วมงานหลายอัตราท่านสามารถสอบถามตำแหน่งงานว่าง และสมัครในตำแหน่งที่สนใจได้ โดยส่งจดหมายสมัครงาน หรือสมัครงานด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สำนักงานใหญ่)

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

(66) 4466 6928 / (66) 4466 6929

ner@nerubber.com

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
589/156 ขั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Export Sales Executive                                                                  ▾

1 position

Jobhighlights:

• Identify new markets for export and developing new business opportunities.
• Liaison with customers in overseas for all sales & marketing activities.
• Collaborate with other departments within company and coordinate with all relevant parties outside the company.

Responsibilities:

• Initiating sales strategies to increase the sales volume of markets international markets.
• Expanding the potential customer base and new overseas business opportunities.
• Being responsible for sales targets as assigned.
• Establishing long-term relationships with major clients.
• Managing, responding to, and supporting customers’ requirements in order to ensure that products and services meet their highest satisfaction.
• Coordinate with all relevant departments regarding to export documents, production and logistics.
• Handling business trips overseas in the responsible area.

Qualifications:

• Male or Female, age between 25-32 years old
• Fluent in written and spoken English.
• Master’s Degree in Marketing, International Business Management, or Economics.
• New Graduated or 3-5 years of working experience in export sales management (international markets).
• Good negotiation skills for dealing with export customers.
• A proactive person with a good level of initiative, strategic thinking ability and possess business sense.
• Highly independent, adaptable, and self-motivated person.
• Teamwork oriented.
• Able to travel on overseas business trips.
• Having experiences in dealing with customers in Southeast Asia and Oceania will be advantage.

Digital Marketing Intelligence                                                     ▾

1 position

Jobhighlights:

• Initiate Digital marketing platform and marketing channels.
• Manage E-channel innovation.
• Responsible for all marketing activities especially in online marketing.

Responsibilities:

• Build and manage offline & online marketing platform and marketing channels (e.g. website, line, IG and other social media channels) to ensure brand engagement consistency.
• Integrate E-commerce and new market places for revenue-driving enhancements.
• Explore, research trend of the future of payment technology and E-channel innovation.
• Seeking new sponsorship and extensive partnership network to co- promotion.
• Expand company’s business opportunity by engage more partners to offer more innovative and cost effective solutions.
• Social Channel Management (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Line, EDM, Push Notification APP, Website on Corporate & Partner)
• Coordinate with Media Partners.

Qualifications:

• Master’s degree or Bachelor’s degree in Marketing, Digital technologies or relevant field.
• Male or Female age not over 28-35 years old.
• Proven work experience as a Online, Digital, Innovation marketing field.
• Demonstrable experience in designing and implementing successful digital marketing campaigns
• Strong understanding of how all current digital marketing channels function
• Solid knowledge of online marketing tools and best practices
• Hand on experience with E-Payment, E-Commerce, E-Wallet, SEO/SEM, Google Analytics and CRM software
• Familiarity with web design
• Team work oriented
• Excellent communication skills both verbal and written in Thai and English
• Experience in Mobile application development platform, or E-payment is a plus.

Assistant Export Sales Manager                                                 ▾

1 position

Jobhighlights:

• Responsible for all sales target in overseas market.
• Monitor all export sales & marketing activities and functions.
• Develop sales & marketing plans to enhance sales in overseas markets.

Responsibilities:

• Manage and handle all sales transactions and review all customer responses for all orders order processing and fulfillment by coordinating with operation and logistics team to ensure the shipment schedules meet clients’ requirements/on-time delivery management, resolve all issues for the shipments processes, and follow up the client’s payments.
• Coordinate with all relevant departments regarding to export documents, production and logistics.
• Forecast all requirements, update monthly/quarterly planning and ensure smooth functioning of processes.
• Develop and maintain customer service level to ensure clients’ satisfaction and build long term relationship with clients.
• Handle customers’ complaints and preparing related documents in coordination with operation and QA/QC team.
• Generate and maintain monthly sales reports for management review.
• Support top management to develop a growth plan for existing clients, market research & analysis for seeking new potential customers for getting new orders and extra volumes to be aligned with company growth direction.
• Participate in marketing events: trade shows, conferences, etc.
• Assist management and team to support overall sales & marketing activities, marketing materials and documentations including website and online business platform managing, and other relevant tasks to achieve international sales & marketing goals and clients’ satisfaction.

Qualifications:

• Male or Female, age between 28-35 years old
• Bachelor degree or higher in Business or relevant field.
• 3-5 years’ work experiences in overseas sales management functions.
• Strong skill of presentation, sales and negotiation.
• High commitment, responsibility and accountability.
• Teamwork oriented is a must.
• Excellent in coaching skill.
• Self-passionate, service mind, positive thinking & can-do attitude, and good people skill.
• Strong logical thinking & common-sense, and problem-solving skill.
• Effective communication skill with professional level of English language.
• Computer proficiency (Excel, Word, Power Point and basic graphic program is preferable).
• Able to travel on overseas business trips.
• Having experiences in dealing with customers in Southeast Asia and Oceania will be advantage.

Marketing Manager                                                                      ▾

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                         

1.Male / Female, age 30 years and over  /Bachelor's Degree in any related fields /At least 5 years of work experience
2.Very good in English business communication  skill both listening, speaking, reaking and writing
3.Experience in international sale and marketing  strategies are a must
4.Having export sales managemant experience and  knowledge is preferable
5.Strong problem-solving skils, collaboration  with cross functional partners and ability to bring new ideas to market
6.Able to have oversea business trip
7.Expience in selling products with Australia,  New Zealand Will be an advantage

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.Contact foreign partners. finding channels for  presenting existing products into the target market. To comply with the  policy and goals of the company
2.Strategic planning for the sale of the  Company's manufactured products to foreign customers. And open new custommers
3.Coordinate with various departments involved.  To purchase orders and prepare various documents As well as follow up to  ensure the products are delivered to the duyer.
4.Set goals, plan operations, control, manage  sales and develop dusiness to meet the goals. Marketing actvity lncluding  exhibitions and product marketing activities.
5.Prepare reports and presentations on the total  sales. Market trends, market conditions, competitors, and customer feedback

สถานที่ทำงาน

อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม.

Marketing and Sales Manager                                                   ▾

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                          

1.Male / Female, age 30 years and over
2.Bachelor's Degree in any related fields
3.At least 5 years of work experience
4.Very good in English business communication skill both  listening, speaking, reaking and writing
5.Experience in international sale and marketing strategies are  a must
6.Having export sales managemant experience and knowledge is  preferable
7.Strong problem-solving skils, collaboration with cross  functional partners and ability to bring new ideas to market
8.Financial Pianning and Strategy, Marketing Concepts,  Positioning, People Management,
9.Territory Management, Sales Planning, Competitive Analysis,  Uaderstanding the Customer,
10.Product Development, Client Relationships and Creative  Services

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.Accomplishes business development activities by researching  and developing marketing opportunities and plans.
2.Analyze data to identify sales opportunities.
3.Develop promotional ideas and material.
4.Meets marketing and sales financial obiectives by forecasting  reguirements; preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing  variances; initiating corrective actions.
5.Develop a sales strategy to achieve organizational sales goals  and revenues.
6.Determines annual and gross-profit plans by forecasting and  developing annual sales guotas for regions; projecting expecting sales volume  and profit for existing and new products; analyzing trends and results;  establishing pricing strategies; recommending selling prices; monitoring  costs, competition, supply,and demand.
7.identifies marketing opportunities by identifying consumer  reguirements; defining market, competitor's share, and competitor's strengths  and weaknesses; forecasting projected business; establishing targeted market  share.
8.improves product marketability and profitability by  researching, identifying, and capitalizing on market opportunities; improving  product; coordinating new product development.
9.Monitoring the inventory level to provide accurate responses  to customers' enquirers.
10.Conduct market research and competitor and customer analysis.

สถานที่ทำงาน

อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม.

เจ้าหน้าที่ Shipping                                                       ▾

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                          

1.เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี   สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3.มีความละเอียดรอบคอบในงาน    
4.มีภาวะผู้นำ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี    
5มีประสบการณ์อย่างน้อย   1-2  ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ    
6.มีทักษะด้านการต่อรองราคาหรือจัดซื้อจัดจ้าง    
7.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี/ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบงานนำเข้า/ส่งออก ทั้งระบบ

สถานที่ทำงาน

อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม.

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                                      ▾

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                          

1.เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี/จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาบัญชี
2.มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 7 ปี
3.มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีธุรกิจนำเข้าและส่งออก
4.มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี
5.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)
6.มีความสามารถในการปิดงบกานเงิน
7.มีประสบการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชี
8.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความขยัน อดทน

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
2.ดูแลการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและรายงานบัญชี
3.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี  และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
5.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท  และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์

Human resource manager                                                         ▾

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                         

1.อายุ 35-45 ปี
2.ปริญญาตรีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์   ศิลปศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์   อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย้างน้อย 8 ปี
4.มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.มีความรับผิดชอบสูง คล่องแคล่ว มีความคิดสร้างสรรค์  และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6.มีภาวะผู้นำ มีความคิดเชิงระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีใจรักงานบริการ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่อยงานต่างๆได้

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.รับนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์จากผู้บังคับบัญชา  และบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท  เพื่อจัดทำแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมมอบหมายงาน ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
2.จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านงบประมาณ กำลังคน  ฝึกอบรม เทนโอเว้อ KPIs. Action Plan และแผนอื่นๆที่จำเป็น
3.สนับสนุน ผลักดัน ให้คำปรึกษา แนะนำติดตามวิเคราะห์  การปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้าน การดูแลแม่บ้าน พ่อบ้าน  คนสวนและรปภ. งานธุรการ ด้านความปลอดภัย  และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.ดูแลเรื่องการปฏิบัติของพนักงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน  การรักษาวินัย การลงโทษทางวินัย
5.ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หัวหน้างานในการดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบ  ปัญหารการขัดแย้งต่างๆ ระหว่างบุคคล
6.จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ / CSR.  และกิจกรรมอื่นๆที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  และชุมชนกับโรงงาน
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์

หัวหน้าฝ่ายพืชพลังงาน                                                   ▾

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                          

1.เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาด้านการเกษตรพืชไร่  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านการปลูกหญ้าเนเปียร์ หรืออ้อย อย่างน้อย 5 ปี
4.มีประสบการณ์ด้านการบริหารกำลังคน งบประมาณของฝ่ายงาน  และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการปลูก
5.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.วางแผน ควบคุม ดูแล กระบวนการปลูกพืชไร่ เช่น หญ้าเนเปียร์  ข้าวโพด และพืชชนิดอื่นๆ ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตก๊าสชีวภาพ
2.วางแผน ควบคุม ดูแล เรื่องของอัตรากำลังคน งบประมาณ เครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณ์ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวกับกระบวนการปลูกพืชพลังงาน
3.บริหารจัดการทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์

วิศวกรสิ่งแวดล้อม                                                        ▾

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                         

1.เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง    
3.มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม5 ปี ขึ้นไป    
4.มีใบอนุญาติผู้ควบคุมระดับน้ำ    
5.มีใบอนุญาติควบคุมกากอุตสาหกรรมและมลพิษทางอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ    
6.สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกภายในได้ดี    
7.มีความรู้ ความสามารถในการวางแผน คำนวณ ออกแบบ และควบคุมการบำบัด  น้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
8.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1. ดูแลบริหารจัดการ งานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้งการบำบัด  และป้องกันมลพิษที่กำเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
2.ดูแลจัดการและควบคุม มลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด    
3.ติดตามความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและกำจัดมลพิษด้านต่างๆ    
4.จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน    
5.ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารและรับรองผลการรายงานการวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษประเภทต่างๆ    
6.จัดตั้งและนำทีมปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์    
7.ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกิจกรรมคุณภาพของบริษัท เช่น 5ส.
ไคเซน,ISO9001,14001,18001ตามนโยบายของบริษัท    
8.ปฏิบัติการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์

หัวหน้าแผนก IT                                                           ▾ 

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                          

1.เพศชายหรือหญิง / อายุ 28-35 ปี    
2.จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,  วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
3.มีความรู้ด้าน  Software,Hardware,Server,Database,PHP,HTML,CSS,WEB  Service,Photoshop,Illustrator    
4.มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT Support หรือ IT Supervisor ไม่ต่ำกว่า  2 ปี      
5.มีความสนใจและติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ    
6.มีความมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานดี  มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้    
7.ทักษะการแก้ไขปัญหาทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  และสามารถใช้งาน MS Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี    
8.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย,มีความกระตือรือร้นในการทำงาน    
9.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและมีใจรักงานบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ    
10.*ทางบริษัทฯ  จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งเท่านั้น *

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.กำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ    
2.จัดทำแบบบันทึกระเบียนคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ    
3.แนะนำและให้คำปรึกษาในการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ใช้ในหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท    
4.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ  พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ    
5.กำหนดแผนการบำรุงรักษาประจำปีสำหรับชุดคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์  เครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งสำรวจความเพียงพอต่อการใช้งาน  กำหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรและให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งาน    
6.ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายให้สามารถครอบคลุมผู้ใช้งานแต่ละส่วนงานพร้อมควบคุม  ดูแล  ผู้เข้าร่วมเครือข่ายภายในให้สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานได้อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ    
7.ดูแลระบบโทรทัศน์วงจรปิด ให้คำแนะนำจุดติดตั้ง  วางแผนตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งการเรียกดูภาพย้อนหลัง    
8.ดูแลและบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์เครื่องฉาย ระบบเสียง  พร้อมระบบประชุมทางไกล ภายในห้องประชุมทั้งหมดของบริษัท    
9.ดูแลและบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ภายใน  ทั้งด้านอุปกรณ์และเบอร์ติดต่อให้แต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
10.ดูแล ควบคุม ติดตาม Software Computer และ E-Mail ภายในองค์กร    
11.ออกแบบสื่อนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลองค์กรผ่านทางเว็บไซต์    
12.สำรวจความเพียงพอในการใช้งานทรัพยากรในด้าน Software Computer  และจัดสรรให้ใช้งานอย่างเหมาะสมตามนโยบายขององค์กร    
13.จัดทำข้อมูลระเบียนลิขสิทธิ์ Software Computer  และติดตามอายุการใช้งานของ Software Computer    
14.ดูแลรักษา ระบบฐานข้อมูล กำหนดแผนการสำรองข้อมูล  และทดสอบความพร้อมของข้อมูลตามนโยบายของบริษัท    
15.ควบคุม ดูแล Computer Server บริหารจัดการ Database  และสิทธิ์การเข้าใช้งานของพนักงานภายในองค์กร    
16.สนับสนุนการทำงานในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์

ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์                                                    ▾

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ                                                          

1.วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    
2.มีประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุงรถยนต์ 1 ปี ขึ้นไป    
3.สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะได้

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.บำรุงรักษารถบรรทุกขนส่งและรถยนต์ของบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์

พนักงานฝ่ายผลิต                                                         ▾

จำนวน 300 อัตรา

คุณสมบัติ                                                         

1.เพศชาย หญอง อายุ18ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  ร่างกายแข็งแรง    
2.มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    
3.สามารถทำงานหนัก ทำงานเป็นทีมได้ และทำงานเป็นกะได้    
4.สามารถเดินทางไป-กลับเองได้  และจัดหาที่พักเอง(บริษัทฯไม่มีที่พักให้)

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิตและแปรรูปยางพาราและปฏิบัตงานอื่นๆ  ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์