ตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าที่วิศวกรจัดซื้อ
ประเภทของงาน บัญชีทรัพย์สิน บัญชี จัดซื้อ
จำนวนที่รับ 1 1 1
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ตามโครงสร้างบริษัท ตามโครงสร้างบริษัท
ลักษณะของงาน
 • ทำการรับและบันทึกสินทรัพย์ถาวรลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร 
 • จัดทำทะเบียนและติดเลขทะเบียนสินทรัพย์ถาวร 
 • คิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการตามนโยบายของบริษัทและอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชีและบันทึกประวัติการซ่อมแซมบำรุงรัษาสินทรัพย์ 
 • จัดทำใบคำนวนกำไร-ขาดทุนพรอมทั้งจัดทำใบจำหน่ายสินทรัพย์
 • ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 
 • ดูแลการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและรายงานบัญชี 
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท 
 • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
 • ดูแลงานจัดซื้อ สเปคสินค้า ตวจสอบต่อรองราคางานจัดซื้อด้านวิศวกรรม 
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบรวมถึงการติดตามการส่งมอบสินค้า 
 • สรุปรายงานการสั่งซื้อประจำเดือนปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะการทำงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี 
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
 • ละเอียด รอบคอบ ขยันอดทน มีภาวะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง 
 • เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 7 ปี 
 • มีความรู้ความสามรถด้านบัญชีธุรกิจนำเข้าและส่งออก 
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี 
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)
 • มีความสามารถในการปิดงบกานเงิน 
 • มีประสบการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชี 
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความขยัน อดทน
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป 
 • เพศชายอายุ 27-40 ปี 
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆได้ 
 • สามารทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน  บ. นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด  บ. นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด  บ. นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน  บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  บุรีรัมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IE เจ้าหน้าที่IT บัญชีต้นทุน
ประเภทของงาน ควบคุมการผลิต IT Support บัญชี
จำนวนที่รับ 4 1 2
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ตามโครงสร้างบริษัท ตามโครงสร้างบริษัท
ลักษณะของงาน
 • วางแผนการผลิตควบคุมการผลิตคำนวนเวลาทำงานได้และการจัด Line Balancing เพิ่มผลผลิตวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานด้าน hardware,softwareเขียนโปรแกรมต่างๆ 
 • ใช้social application facebook ,line ได้ 
 • ศึกษาการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 • ดูแล website ของบริษัทและอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 • ตรวจวางบิลการตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้าด้านวัตถุดิบ 
 • บันทึกการซื้อยางและจ่ายชำระค่ายาง 
 • จัดทำรายงานยางคงเหลือและต้นทุนเสนอผู้จัดการ 
 • จัดทำงบต้นทุนผลิตประจำเดือนประจำไตรมาสและประจำปีนำเสนอผู้บริหารออกงบการเงิน 
 • ตรวจนับวัตถุดิบของโรงงานประจำวัน 
 • วิเคราะต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรและประมาณการเสนอผู้จัดการ 
 • สุ่มตรวจนับสินค้าประจำปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา IE ,วิศวกรรมอุตสาหการ,สาขาเครื่องกล,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้,โดยเฉพาะ Excel 
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน 
 • สามารถจัดทำเวลามาตรฐาน,และคำนวนสูตรได้ 
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีด้าน IE ในโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปยางพาราจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายหรือหญุิง / อายุ 25 ปีขึ้นไป 
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความรู้ด้าน Software,hardware,server 
 • มีประสบการทำงานด้าน IT Support ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย,มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและมีใจรักงานบริการ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี 
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • ละเอียด รอบคอบ ขยันอดทน มีภาวะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง 
 • เป็นคนในพื้นที่สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก
สถานที่ปฏิบัติงาน  บ. นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด  บ. นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด  บ. นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน  บุรีรัมย์  บางนา กทม.  บุรีรัมย์
Home | About us | Products | Quality control | Certificate | Contact Us
COPYRIGHT © 2009 North East Rubber Co.,Ltd. All Rights Reserved.     Designed By Webspt.com